سرور مجازی آلمان سرور مجازی آلماننام سرور قیمت پردازنده رم هارد ترافیک ماهیانه IP هزینه نصب
CX11 95,700 تومان ماهانه 1 Core 2 GB 20 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CX21 181,830 تومان ماهانه 2 Core 4 GB 40 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CX31 350,900 تومان ماهانه 2 Core 8 GB 80 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CX41 638,000 تومان ماهانه 4 Core 16 GB 160 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CX51 1,116,500 تومان ماهانه 8 Core 32 GB 240 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید