سرور مجازی آلمان AMD سرور مجازی آلمان AMDنام سرور قیمت پردازنده رم هارد ترافیک ماهیانه IP هزینه نصب
CPX11 127,600 تومان ماهانه 2 Core 2 GB 40 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX21 287,100 تومان ماهانه 3 Core 4 GB 80 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX31 478,500 تومان ماهانه 4 Core 8 GB 160 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX41 925,100 تومان ماهانه 8 Core 16 GB 240 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید
CPX51 1,914,000 تومان ماهانه 16 Core 32 GB 360 GB SSD 20 TB 1 رایگان سفارش دهید