سرور مجازی آلمان سرور مجازی آلماننام سرور قیمت پردازنده رم هارد ترافیک ماهیانه IP هزینه نصب
CX11 €3 חודשי 1 Core 2 GB 20 GB SSD 20 TB 1 رایگان הזמינו עכשיו
CX21 €6 חודשי 2 Core 4 GB 40 GB SSD 20 TB 1 رایگان הזמינו עכשיו
CX31 €11 חודשי 2 Core 8 GB 80 GB SSD 20 TB 1 رایگان הזמינו עכשיו
CX41 €20 חודשי 4 Core 16 GB 160 GB SSD 20 TB 1 رایگان הזמינו עכשיו
CX51 €35 חודשי 8 Core 32 GB 240 GB SSD 20 TB 1 رایگان הזמינו עכשיו