سرور مجازی آلمان سرور مجازی آلماننام سرور قیمت پردازنده رم هارد ترافیک ماهیانه IP هزینه نصب
CX11 €3 Mensual 1 Core 2 GB 20 GB SSD 20 TB 1 رایگان Pedir Ahora
CX21 €6 Mensual 2 Core 4 GB 40 GB SSD 20 TB 1 رایگان Pedir Ahora
CX31 €11 Mensual 2 Core 8 GB 80 GB SSD 20 TB 1 رایگان Pedir Ahora
CX41 €20 Mensual 4 Core 16 GB 160 GB SSD 20 TB 1 رایگان Pedir Ahora
CX51 €35 Mensual 8 Core 32 GB 240 GB SSD 20 TB 1 رایگان Pedir Ahora